Hauptsitz

Akzo Nobel Powder Coatings GmbH
Zur Alten Ruhr 4
59755 Arnsberg
Germany

T +49 2932 6299-0
F +49 2932 6299-88
M info.arnsberg@akzonobel.com